Warunki handlowe i regulamin serwisu HobbyLiga.pl • HobbyLiga.pl

Warunki handlowe i regulamin serwisu HobbyLiga.pl

Opublikowane przez firmę HuráLiga s.r.o. (Organizatora ligi) z siedzibą w Ustí nad Labem, ul. Dlouhá 239/9, 400 01 Ustí nad Labem, numer identyfikacyjny: CZ07847165, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ustí nad Labem, sekcja C, wpis 43061, która prowadzi stronę internetową dostępną pod adresem www.hobbyliga.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "warunkami handlowymi") spółki handlowej HuráLiga s.r.o.  z siedzibą w Ustí nad Labem, ul. Dlouhá 239/9, 400 01 Ustí nad Labem, numer identyfikacyjny: CZ07847165, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ustí nad Labem, sekcja C, wpis 43061 (zwana dalej „ organizatorem” lub „sprzedającym”) regulują zgodnie z postanowieniami w art. 535 i art. 543 Dz.U.2020.1740 t.j  Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „Umową kupna”) zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Graczem” lub „Kupującym”) za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego portal. Portal internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.hobbyliga.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), poprzez interfejs strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu ").

Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba zamierzająca nabyć towary i usługi od organizatora jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towarów i usług działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.

W umowie kupna można uzgodnić postanowienia odbiegające od warunków handlowych. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez organizatora. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

Na podstawie rejestracji gracza dokonanej na stronie internetowej gracz może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Po utworzeniu interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”) gracz może zamawiać usługi (zwane dalej „logowaniem do ligi”).

Rejestrując się na stronie i logując się do ligi, gracz zobowiązany jest podać wszystkie dane poprawnie i zgodnie z prawdą. Gracz jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika każdorazowo, gdy ulegną zmianie. Dane podane przez zawodnika w koncie użytkownika oraz podczas logowania do ligi organizator uznaje za prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Gracz jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

Gracz nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

Organizator może usunąć konto użytkownika i jednostronnie wypowiedzieć członkostwo, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli gracz naruszy swoje zobowiązania wynikające z regulaminu np.  nie uiścił składki członkowskiej, utworzył duplikaty kont lub zawodnik łamie regulamin ligi lub tour. (np. nie jest graczem rekreacyjnym, ale zawodnikiem profesjonalnym tzn. np. trenerem, czy aktywnym zawodnikiem grającym zawodowo w najwyższych ligach danej dyscypliny.) 

Gracz przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i zasobów oprogramowania sprzętowego sprzedawcy lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

Wszelkie prezentacje usług umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i organizator nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych usług. Postanowienia art. 536 paragraf 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o usługach, w tym ceny poszczególnych usług. Podane są ceny usług, w tym podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny usług obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości organizatora zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

Opłata startowa umożliwiająca udział w 1 sezonie HobbyLigi w 1 wybranym sporcie na 1 poziomie gry wynosi 79 zł brutto. Gracz samodzielnie opłaca wynajem kortu, boiska lub stołu w przypadku tenisa stołowego, bilarda czy snookera. 

Aby zalogować się do ligi, gracz klika przycisk „Chcę dołączyć”

Organizator ma zawsze prawo poprosić gracza o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie, telefonicznie lub mailowo).

Stosunek umowny pomiędzy organizatorem a graczem zostaje nawiązany poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które organizator wysyła do gracza pocztą elektroniczną na adres e-mail gracza.

Gracz wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez gracza przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) gracz ponosi sam i koszty te nie różnią się od kosztów podstawowych składek.

Gracz według prowadzonego rankingu Elo może uczestniczyć w wybranym przez siebie sporcie, tylko w jednej kategorii/poziomie w jednym mieście. Ligi są podzielone na trzy kategorie dla początkujących (możliwa rejestracja zawodników z Elo 0 - 1199), średniozaawansowanych (możliwa rejestracja dla graczy z Elo 0 - 1349) oraz zaawansowanych (możliwa rejestracja zawodników z Elo 1150 – 9999). W przypadku małej liczby zawodników na poszczególnych poziomach, kategorie mogą zostać połączone, czyli grupy zaawansowanych z średniozaawansowanymi, ewentualnie średniozaawansowani z początkującymi (w zależności od liczby osób na każdym poziomie). Inne zmiany warunków uczestnictwa należą do Organizatora. 

4. CENA USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cenę usługi tj. opłatę startową umożliwiającą udział w 1 sezonie HobbyLigi w 1 wybranym sporcie na 1 poziomie gry w wysokości 79 zł brutto zgodnie z umową kupna gracz może opłacić w następujący sposób:
- przelew bezgotówkowy na konto sprzedającego nr 06 1600 1462 1858 3116 8000 0001, prowadzone przez Paribas Bank (dalej „konto sprzedającego”);
- bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności GoPay;
- bezgotówkowym przelewem

5. E-sklep

1. Dokonywanie zamówień w e-sklepie HobbyLiga.pl prowadzonego pod adresem https://www.hobbyliga.pl/e-sklep jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
2. Klient może złożyć zamówienie w sklepie internetowym poprzez dokonanie wyboru produktów i dodanie ich do Koszyka. Klient Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie produktu do Koszyka, wybór przycisku „Kontynuować" oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na produkt poprzez wybór przycisku – „Dokończyć zamówienie".
3. Ceny produktów dostępnych w sklepie internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedającego. Ceny produktów dostępnych w sklepie internetowym podane są w złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
4. Cena produktu podana na stronie sklepu internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki produktów do Klienta.
5. Do ceny produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
6. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazuje adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następnie korzysta z płatności elektronicznej przed odbiorem zamówionego produktu, za pomocą systemu GoPay: do wyboru płatność przelewem bankowym lub kartą kredytową.
7. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: info@hobbyliga.pl do 24h od momentu złożenia zamówienia.
8. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 7, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
9. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Produkty zamówione w sklepie internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.
12. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktu bez wad.
13. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hobbyliga.pl Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
14. Nie przyjmujemy zwrotu produktów spersonalizowanych, czyli produktów (np. koszulek) wyprodukowanych według wytycznych i specyfikacji narzuconej przez Klienta, mające charakter indywidualny.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

Gracz rozpoczyna korzystanie z usługi, a datą rozpoczęcia jest losowanie (1. rundy ligi), pod warunkiem uiszczenia pełnej ceny zakupu.

Organizator nie jest związany z kupującym żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do gracza w rozumieniu postanowień art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Rozpatrywanie skarg graczy zapewnia organizator za pośrednictwem adresu elektronicznego info@hobbyliga.pl  Organizator prześle informację o załatwieniu reklamacji gracza na adres e-mail gracza.

Instytucją odpowiedzialną za rostrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

Organizator jest uprawniony do sprzedaży usług na podstawie licencji handlowej. Wydawanie zezwoleń handlowych w zakresie swoich kompetencji dokonuje właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. W ograniczonym zakresie Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

Gracz niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 77 i art. 357 Kodeksu Cywilnego.

Gracz jest zobowiązany skontaktować się ze swoim przeciwnikiem niezwłocznie po losowaniu rundy ligi, w której bierze udział, poprzez czat na stronie internetowej ligi. Jeśli tak się nie stanie, organizator ma prawo uznać mecz ligowy jako mecz przegrany lub ewentualnie usunąć mecz (oznaczyć jako nierozegrany). Nie uprawnia to gracza do zwrotu ceny zakupu lub jakiejkolwiek jej części.

Gracz podczas korzystania z usługi ma możliwość przerwania użytkowania ligi poprzez kliknięcie w harmonogramie przycisku „Wyrejestruj się ze wszystkich rund”. Przerywając korzystanie z usługi, kupującemu nie przysługuje rekompensata za cenę zakupu lub jakąkolwiek jej część.

Jeśli gracz nie jest aktywny przy organizowaniu meczu, jego mecz zostanie anulowany lub usunięty. Jednocześnie organizator sprawdzi aktywność zawodnika w obowiązującej rundzie (np. wstawienie się na meczu 2 rundy i późniejsza kontrola aktywności w 3 rundzie). W przypadku braku aktywności gracza w komunikacji, organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia gracza w korzystaniu z usługi. Gracz może wznowić służbę w dowolnym momencie, klikając przycisk „Rozegrać rundę”. Gracz nie jest uprawniony do zwrotu ceny zakupu lub jakiejkolwiek jej części.

W przypadku gdy do danej ligi zapisze się nieparzysta liczba graczy lub jeśli w następnej rundzie będzie uczestniczyć nieparzysta liczba graczy, organizator przyzna jednemu z nich tzw. "wolny los". W takim przypadku kupujący otrzymuje domyślną wygraną (tzw. walkowerem) bez rozegrania meczu. Kupującemu nie przysługuje zwrot ceny zakupu ani żadnej jej części.

Każda liga zawiera informacje o minimalnej liczbie graczy i dacie rozpoczęcia. W przypadku, gdy w dniu startu ligi nie uda się jej wypełnić minimalną liczbą graczy, organizator przełoży start ligi lub może otworzyć "niepełną ligę". O tym fakcie informuje gracza e-mailowo. Organizator informuje gracza o dacie nowego startu ligi lub o warunkach na jakich liga startuje (zazwyczaj - po zarejestrowaniu minimalnej ilości zawodników). Jeżeli gracz nie zgadza się na przesunięcie terminu lub grę w "niepełnej lidze", organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu ceny zakupu usługi w całości na żądanie gracza.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia gracza bez wypłacenia mu zwrotu za usługę w przypadku:

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa konsumenckiego, z późniejszymi zmianami).

Organizator informuje graczy, że w momencie rozpoczęcia korzystania przez kupującego z usługi:

Prawa wynikające z wadliwego wykonania usługi zgłaszane są przez kupującego do organizatora pod adresem e-mail info@hobbyliga.pl

8. DOSTAWA

Usługa może zostać dostarczona kupującemu na adres e-mail lub telefon komórkowy kupującego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Wybór prawa w zdaniu poprzednim nie pozbawia konsumenta będącego konsumentem ochrony, jaką dają mu przepisy prawa, od których nie można wyłączyć w drodze umowy, a które w innym przypadku miałyby zastosowanie na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Dane kontaktowe Sprzedawcy: HuráLiga s.r.o., adres dostawy Dlouhá 239/9, Ústí nad Labem, 40001, adres e-mail info@hobbyliga.pl, telefon +420 777 607 899

W Usti nad Labem 5 kwietnia 2019 r.